EAG

Europejska Grupa Archiwistów (EAG)

Grupa ta została powołana zaleceniem Rady Unii Europejskiej z 14 listopada 2005 r. w celu zapewnienia współpracy pomiędzy archiwami europejskimi w takich obszarach priorytetowych jak:

  • przechowywanie i zapobieganie zniszczeniom archiwaliów w Europie;
  • budownictwo archiwalne w krajach Europy;
  • wzmocnienie dalszego rozwoju europejskiej współpracy interdyscyplinarnej w zakresie dokumentów elektronicznych i archiwów oraz digitalizacji zasobów archiwalnych;
  • stworzenie i zarządzaniem portalem internetowym, obejmującym informacje o dokumentach i archiwach w Europie;
  • wprowadzenie środków zapobiegających kradzieży dokumentów archiwalnych.

Spotkania członków odbywają się dwa razy do roku.